Tros­tru­ki Mo­to GP šam­pi­on Hor­he Lo­ren­co svoj no­vi tim Rep­sol Hon­du upo­re­dio je s fu­dbal­skim ve­li­ka­ni­ma Bar­se­lo­nom i Re­alom, na­gla­siv­ši da se ra­di o na­jus­pe­šni­jem ti­mu u is­to­ri­ji Mo­to GP.

Špa­nac, ko­ji je ra­ni­je vo­zio za Ja­ma­hu i Du­ka­ti, s nes­trplje­njem očeku­je de­bi kao vo­zač Hon­de. Dva me­se­ca uoči počet­ka no­ve se­zo­ne, Lo­ren­co je is­ta­kao da je oduše­vlje­n no­vim mo­to­ci­klom, s ko­jim će, na­da se, os­tva­ri­ti ve­li­ke us­pe­he.

„Ve­oma sam po­no­san što pri­pa­dam ovoj po­ro­di­ci i što ću po­moći da ovaj tim bu­de još jači. Rep­sol Hon­da je možda i naj­u­spje­šni­ji tim u is­to­ri­ji. Ima­ju naj­vi­še po­be­da i ti­tu­la. Ako bi­smo ga po­re­di­li s fu­dbal­skim ti­mo­vi­ma, on­da bi bio ‘Bar­sa’ ili Re­al“, is­ta­kao je šam­pi­on iz 2010, 2012. i 2015. go­di­ne. Do­jučaraš­nji vo­zač Du­ka­ti­ja, s ko­jim je pro­šle se­zo­ne osvo­jio osmo mjes­to, ni­je krio po­hva­le na račun svog no­vog mo­to­cikla, za ko­ji tvrdi da mu mno­go bo­lje leži od pret­ho­dnog. „Pro­šle se­zo­ne sam imao po­tpu­no dru­gačiji mo­tocikl, ko­ji je bio ogro­man i vi­sok i pre­ve­li­ki za me­ne. Hon­da mi bo­lje od­go­va­ra u po­gle­du di­men­zi­ja. Ona je kom­pak­tni­ja, ma­nja i bo­lje sto­jim na ze­mlji. Osećam se si­gur­ni­je kad ulazim u kri­vi­ne, jer što ste bliže tlu, ima­te vi­še po­ve­re­nja“, na­gla­sio je Lo­ren­co. On će na­re­dne se­zo­ne vo­zi­ti u is­tom ti­mu u ko­jem se na­la­zi i aktu­el­ni šam­pi­on Mark Mar­kez. „Gu­raćemo se, hteću da ga po­be­dim i on će me hte­ti po­bi­je­di­ti“, do­dao je Lo­ren­co.

Izvor: Nezavisne novine

POGLEDAJTE OSTALE OBJAVE NA OVU TEMU

[wtpsw_grid design=“design-4″ grid=“4″ show_date=“false“ show_author=“false“ show_comment_count=“false“ image_height=“300″ limit=“4″ orderby=“rand“ category=“203″]

Ostavi komentar